O Sklepie

Szczegółowe informacje o sklepie
Strona główna / O Sklepie

Regulamin -> Szata graficzna


Regulamin wykonania szaty graficznej dla platformy QSHOP - dostępny od dnia 1 Listopada 2022.

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady świadczenia usługi wykonania szaty graficznej przez firmę Visual Technologies.

§ 2 Definicje

Regulamin - Niniejszy regulamin
Operator - Firma Visual Technologies z siedzibą pod adresem 73-110 Stargard Szczeciński ul. Czeska 11c/3 NIP : 8541944053 REGON:320104571
Strona www operatora - Strona internetowa prowadzona pod adresem http://qshop.com.pl
Użytkownik - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolności do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.
Usługa - usługa świadczona przez Operatora na rzecz Użytkownika na podstawie niniejszej umowy.
Szata graficzna - indywidualny wygląd sklepu zaprojektowany w programie graficznym zgodnie z udzielonymi wskazówkami przez Użytkownika.

§ 3 Oświadczenie operatora
Operator oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do oprogramowanie służącego do wykonywania szaty graficznej .

§ 4 Sposób zawarcia umowy
1. Użytkownik dokonuje zakupu usługi na podstawie niniejszego regulaminu oraz umowy kupna sprzedaży.
2. Zakup usługi odbywa się poprzez stronę internetową operatora w dziale zamów oprogramowanie.
3. Za prawidłowe wykonanie usługi użytkownikowi odpowiada operator.
4. Wykonanie zakupionej usługi przez operatora odbywa się zdalnie bez bezpośredniego udziału w zdarzeniu obydwu stron.
5. Warunkiem wykonania usługi jest nadesłanie podpisanej umowy kupna sprzedaży którą to użytkownik otrzymuje od operatora drogą elektroniczną w postaci plików PDF.
6. Operator może odmówić wykonania usługi kiedy użytkownik podał nieprawidłowe dane przy zamawianiu usługi.
7. Warunki na jakich odbywa się sprzedaż usługi określone są w umowie kupna sprzedaży.

§ 5 Opłaty
1. Użytkownik ponosi opłaty z tytułu :
- Wykonania szaty graficznej zgodnie ze złożonym zamówieniem oraz zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie Operatora w dziale Cennik - dodatki.
2. Obowiązek zapłaty za wykonaną usługę powstaje w momencie potwierdzenia jej wykonania w panelu sterowania sklepem przez Użytkownika lub w przypadkach szczególnych opisanych w paragrafie 7 punkt 6.
3. W przypadku odstąpienia od umowy poniesione opłaty na wykonanie Usług do momentu odstąpienia od umowy nie będą zwracane.

§ 6 Dostarczenie materiałów
1. Użytkownik zlecając Operatorowi Usługę w postaci wykonania szaty graficznej, ma obowiązek dostarczyć Operatorowi niezbędne dane, potrzebne do wykonania zamówionej Usługi.
2. Użytkownik dostarcza materiały w formie elektronicznej przesyłając je na adres email Operatora.
3. Użytkownik oświadcza ,że posiada prawo do posługiwania się dostarczonymi materiałami dla Operatora.
4. Operator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu braku przez Użytkownika praw do posługiwania się dostarczonymi materiałami.

§ 7 Wykonanie szaty graficznej
1. Operator wykona projekt szaty graficznej w terminie określonym w umowie kupna sprzedaży licencji oraz zgodnie z zamówionym pakietem graficznym (Starter, Basic, Professional, Advanced).
2. Po wykonaniu projektu graficznego, zaprezentuje go Użytkownikowi w postaci dostarczonego pliku graficznego, lub w postaci wgrania przygotowanej szaty graficznej na sklep docelowy Użytkownika
3. Użytkownik ma prawo do nadesłania trzech kompletów wytycznych do zmian dotyczących zaproponowanej przez Operatora szaty graficznej sklepu w ramach jednej Usługi jej wykonania.
4. Nadesłane wytyczne ponad trzy komplety nie będą uwzlędniane przy realizacji szaty graficznej.
5. Użytkownik po zapoznaniu się z rezultatami prac, poinformuje o wynikach Operatora, wybierając odpowiednią opcje w formularzu potwierdzeń, w panelu sterowania.
6. Wykonywana szata graficzna jest wyłącznie na potrzeby sklepu internetowego. Operator nie ma obowiązku udostępniać Użytkownikowi materiałów dodatkowych na potrzeby bilboardów, plakatów, reklam statycznych bądź dynamicznych.
7. W razie braku potwierdzenia wykonania szaty graficznej w terminie 14 dni od momentu włączenia formularza potwierdzenia jej wykonania (w panelu sterowania sklepem) uznaje się szatę graficzną za wykonaną zgodnie z przekazanymi ustaleniami.

§ 8 Działania niedozwolone
1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przekazywane materiały oraz ich pochodzenie.
Operator wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadku kiedy:
a) Użytkownik dostarczy materiały co do których nie posiada / nie posiadał praw autorskich.
2. W przypadku stwierdzenia działań niedozwolonych Operator ma prawo do powiadomienia o tym Użytkownika - aby zaniechał tych działań pod rygorem sankcji karnych.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu
2. Wszelkie rozliczenia prowadzone przez Operatora na rzecz Użytkownika są realizowane zgodnie z obowiązującym cennikiem Usług dostępnym na stronie Operatora w dziale Cennik->Dodatki
3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości cen w okresie świadczenia Usługi. W przypadku zmiany cen Operator ma obowiązek poinformować o tym fakcie Użytkownika na 30 dni przed wprowadzeniem zmian w cenniku Usług.
4. Operator ma obowiązek poinformować Użytkownika o zmianach w regulaminie świadczenia Usług na 14 dni przed terminem rozpoczęcia ich obowiązywania.
5. W przypadku naruszenia prawa przez Użytkownika, Operator zastrzega sobie prawo do udzielenia wszelkich informacji odpowiednim organom o niedozwolonych działaniach Użytkownika.
6. Składając zamówienie na Usługę Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Operatora na potrzeby realizacji zamówienia. Administratorem danych osobowych jest Operator.
7. W przypadku kiedy Użytkownik nie uiści opłaty za wystawioną fakturę VAT z tytułu wykonania szaty graficznej lub jej wersji językowych w terminie 7dni od ostatniego dnia zapłaty, Operator ma prawo zablokować dostęp do panelu sterowania sklepem.

  • Dane kontaktowe
  • Visual Technologies
  • ul.Czeska 11c/3
  • 73-110 Stargard, NIP:8541944053
  • E-mail : qshop(at)qshop.com.pl
  • Telefon : +48 60 213 72 06
Zapisz się do newslettera aby pozostać w kontakcie z naszą firmą i otrzymywać informacje odnośnie nowości na naszej platformie.
Gotowe