O Sklepie

Szczegółowe informacje o sklepie
Strona główna / O Sklepie

Regulamin -> Domeny


Regulamin rejestracji domen dla platformy QSHOP - dostępny od dnia 5 Listopada 2012.

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady świadczenia usługi rejestracji domen przez firmę Visual Technologies.

§ 2 Definicje

Regulamin - Niniejszy regulamin
Operator - Firma Visual Technologies z siedzibą pod adresem 73-110 Stargard Szczeciński ul. Czeska 11c/3 NIP : 8541944053 REGON:320104571
Strona www operatora - Strona internetowa prowadzona pod adresem http://qshop.com.pl
Użytkownik - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolności do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.
Usługa - usługa świadczona przez Operatora na rzecz Użytkownika na podstawie niniejszej umowy.
Rejestrator - rejestrator domen internetowych, podmiot zarządzający rejestrem nazw internetowych lub inny podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio jest uprawniony do rejestracji i utrzymania domeny.
Domena
- unikalny ciąg znaków alfanumerycznych dostępnych do rejestracji, składający się z nazwy oraz rozszerzenia oferowanego przez danego rejestratora.

§ 3 Oświadczenie operatora
Operator oświadcza, że posiada wszelkie środki techniczne służące do przeprowadzenia procesu rejestracji domeny u rejestratora na rzecz użytkownika .

§ 4 Sposób zawarcia umowy
1. Użytkownik dokonuje zakupu usługi na podstawie niniejszego regulaminu oraz umowy kupna sprzedaży.
2. Zakup usługi odbywa się poprzez stronę internetową operatora w dziale zamów oprogramowanie.
3. Za prawidłowe wykonanie usługi użytkownikowi odpowiada operator.
4. Wykonanie zakupionej usługi przez operatora odbywa się zdalnie bez bezpośredniego udziału w zdarzeniu obydwu stron.
5. Warunkiem wykonania usługi jest nadesłanie podpisanej umowy kupna sprzedaży którą to użytkownik otrzymuje od operatora drogą elektroniczną w postaci plików PDF.
6. Operator może odmówić wykonania usługi kiedy użytkownik podał nieprawidłowe dane przy zamawianiu usługi.
7. Warunki na jakich odbywa się sprzedaż usługi określone są w umowie kupna sprzedaży.

§ 5 Opłaty
1. Użytkownik ponosi opłaty z tytułu :
- Rejestracji Domeny u Rejestratora zgodnie ze złożonym zamówieniem oraz zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie Operatora w dziale Cennik - dodatki.
2. Obowiązek zapłaty za wykonaną usługę powstaje w momencie potwierdzenia zarejestrowania Domeny przez Operatora u Rejestratora.
3. W przypadku odstąpienia od umowy poniesione opłaty na wykonanie Usług do momentu odstąpienia od umowy nie będą zwracane.

§ 6 Rejestracja Domeny
1. Użytkownik zleca Operatorowi Usługę w postaci rejestracji Domeny u Rejestratora.
2. Użytkownik ma obowiązek przekazać nazwę Domeny która ma być zarejestrowana.
3. Użytkownik oświadcza ,że posiada prawo do posługiwania się nazwą Domeny.
4. Operator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu braku przez Użytkownika praw do posługiwania się przekazaną nazwą Domeny do rejestracji.
5. Operator rejestruje Domenę u Rejestratora zgodnie z przekazaną nazwą domeny do rejestracji.
6. Operator oświadcza ,że rejestrowana Domena jest na jego dane.
7. Operator ma obowiązek dokonania cesji Domeny na dane Użytkownika na jego bezpośredni wniosek złożony w formie elektronicznej.

§ 8 Działania niedozwolone
1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przekazaną nazwę Domeny do rejestracji.
Operator wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadku kiedy:
a) Użytkownik zleci wykonanie Usługi w postaci rejestracji Domeny co do której nie ma praw do jej rejestracji lub toczy się postępowanie wyjaśniające przez NASK.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu
2. Wszelkie rozliczenia prowadzone przez Operatora na rzecz Użytkownika są realizowane zgodnie z obowiązującym cennikiem Usług dostępnym na stronie Operatora w dziale Cennik->Dodatki
3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości cen w okresie świadczenia Usługi. W przypadku zmiany cen Operator ma obowiązek poinformować o tym fakcie Użytkownika na 30 dni przed wprowadzeniem zmian w cenniku Usług.
4. Operator ma obowiązek poinformować Użytkownika o zmianach w regulaminie świadczenia Usług na 14 dni przed terminem rozpoczęcia ich obowiązywania.
5. W przypadku naruszenia prawa przez Użytkownika, Operator zastrzega sobie prawo do udzielenia wszelkich informacji odpowiednim organom o niedozwolonych działaniach Użytkownika.
6. Składając zamówienie na Usługę Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Operatora na potrzeby realizacji zamówienia. Administratorem danych osobowych jest Operator.

  • Dane kontaktowe
  • Visual Technologies
  • ul.Czeska 11c/3
  • 73-110 Stargard, NIP:8541944053
  • E-mail : qshop(at)qshop.com.pl
  • Telefon : +48 60 213 72 06
Zapisz się do newslettera aby pozostać w kontakcie z naszą firmą i otrzymywać informacje odnośnie nowości na naszej platformie.
Gotowe