O Sklepie

Szczegółowe informacje o sklepie
Strona główna / O Sklepie

Regulamin -> Hosting


Regulamin świadczenia usługi hostingu platformy QSHOP - dostępny od dnia 5 Listopada 2012.

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady świadczenia usług i hostingu przez firmę Visual Technologies polegających na udostępnianiu użytkownikom miejsca na serwerze wirtualnym lub dedykowanym.

§ 2 Definicje

Regulamin - Niniejszy regulamin
Operator - Firma Visual Technologies z siedzibą pod adresem 73-110 Stargard Szczeciński ul. Czeska 11c/3 NIP : 8541944053 REGON:320104571
Strona www operatora - Strona internetowa prowadzona pod adresem http://qshop.com.pl
Użytkownik - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolności do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.
Usługa - usługa świadczona przez Operatora na rzecz Użytkownika na podstawie niniejszej umowy.
Serwer wirtualny - komputer wpięty do sieci Internet na którego koncie wirtualnym Operator udostępnia zasoby serwera, oraz jego wydzieloną moc obliczeniową.
Serwer dedykowany - komputer wpięty do sieci Internet na którego koncie Operator udostępnia zasoby serwera, oraz jego wydzieloną moc obliczeniową.
Hosting - Usługa udostępniania przez Operatora serwera wirtualnego lub serwera dedykowanego.
Transfer - Suma danych wysłanych w ramach świadczenia Usługi konta serwera wirtualnego lub serwera dedykowanego mierzona w jednostkach GB (GigaBajty)
Limit transferu - Określony limit transferu którego wysokość jest określona w zależności od wybranej licencji
Panel obsługi serwera - Panel zarządzania kontem serwera wirtualnego lub dedykowanego, umożliwiające konfigurację usług dostępnych w ramach jego obsługi

§ 3 Oświadczenie operatora
Operator oświadcza, że wszelkie prawa autorskie do panelów obsługi serwera posiadają firmy , które są producentami tego oprogramowania. Warunkiem korzystania z hostingu przez użytkownika jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz umowy licencyjnej .

§ 4 Sposób zawarcia umowy
1. Użytkownik dokonuje zakupu usługi na podstawie niniejszego regulaminu oraz umowy kupna sprzedaży.
2. Zakup usługi odbywa się poprzez stronę internetową operatora w dziale zamów oprogramowanie.
3. Za prawidłowe uruchomienie usługi użytkownikowi odpowiada operator.
4. Uruchomienie zakupionej usługi przez operatora odbywa się zdalnie bez bezpośredniego udziału w zdarzeniu obydwu stron.
5. Warunkiem uruchomienia usługi jest nadesłanie podpisanej umowy kupna sprzedaży którą to użytkownik otrzymuje od operatora drogą elektroniczną w postaci plików PDF.
6. Operator może odmówić uruchomienia usługi kiedy użytkownik podał nieprawidłowe dane przy zamawianiu usługi.
7. Warunki na jakich odbywa się sprzedaż usługi określone są w umowie kupna sprzedaży.

§ 5 Opłaty
1. Użytkownik ponosi opłaty z tytułu :
- Zakupu usługi hostingu na okres określony w umowie kupna - sprzedaży
- Uruchomienia serwera dedykowanego zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie Operatora w dziale Cennik -> dodatki
- Przekroczenia Limitu transferu przyznanego w ramach zakupionej Usługi hostingu. W takim przypadku Operator wystawia fakturę VAT na zakup dodatkowego pakietu transferu zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie Operatora.
2. Obowiązek zapłaty za uruchomioną usługę powstaje w momencie instalacji usługi lub w momencie wywołania skutków do powstania dodatkowej opłaty (np.: przekroczenie transferu)
3. W przypadku odstąpienia od umowy poniesione opłaty na zakup Usług do momentu odstąpienia od umowy nie będą zwracane.
4. W przypadku braku zapłaty za fakturę VAT z tytułu zakupu Usługi serwera przez Użytkownika powyżej 14 dni od dnia uruchomienia konta na serwerze - Operator ma prawo dokonać wyłączenia działania Usługi serwera wirtualnego lub dedykowanego. Ponowne włączenie będzie możliwe po uregulowaniu wszelkich zaległości z Operatorem.

§ 6 Uruchomienie konta serwera
1. Operator dokonuje rejestracji oraz uruchomienia usługi hostingu na dane przedstawione przez Użytkownika, zgodnie ze złożonym przez Użytkownika zamówieniem na Usługi.
2. Uruchomienie usługi jest zakończone wysłaniem do Użytkownika danych dostępowych podanych przez Operatora, umożliwiających wejście do panelu obsługi serwera
3. Potwierdzenie uruchomienia usługi hostingu jest wysyłane na adres email zamawiającego Usługę.
4. W przypadku kiedy Użytkownik zamówi Usługę hostingu razem z powiązanymi Usługami dodatkowymi, Operator ma obowiązek skonfigurowania tych dodatkowych powiązanych Usług.

§ 7 Działanie konta serwera
1. Operator ma obowiązek zagwarantować prawidłowe działanie Usługi Hostingu.
2. Operator dołoży wszelkich starań, aby Usługa Hostingu była świadczona w 95% czasu w ciągu roku w sposób prawidłowy.
3. Za konfigurację Usług udostępnianych przez panel obsługi serwera odpowiada Użytkownik.
4. Użytkownik oświadcza ,że będzie przechowywał hasło do panelu obsługi serwera w sposób bezpieczny, tak aby nie weszło ono w posiadanie osób trzecich.
5. Operator w ramach działania konta serwera, wraz z powierzchnią dyskową udostępnia zasoby w postaci mocy obliczeniowej zgodnie ze specyfikacją dostępną na stronie Operatora.

§ 8 Działania niedozwolone
1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność, za przechowywane na koncie serwera pliki, oraz za działania w obszarze udostępnionego konta.
Operator wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadku kiedy:
a) Użytkownik dokona wgrania na serwer plików objętych ustawą o ochronie praw autorskich, co do których Użytkownik praw autorskich nie posiada.
b) Użytkownik będzie wykorzystywał serwera do spamowania, ataków na inne serwery, uruchamiania aplikacji co do których zachodzi podejrzenie że ich działanie powoduje nadmierne obciążenie mocy obliczeniowej serwera, oraz innych działań uznanych za szkodliwe przez obowiązującą w sieci internet netykietę.
c) Użytkownik pozostawi aktywną usługę serwera proxy bez ustawionego do niego loginu oraz hasła
2. W przypadku stwierdzenia działań niedozwolonych Operator ma prawo do powiadomienia o tym Użytkownika - aby zaprzestał tych działań - lub do wyłączenia działania usługi serwera.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu
2. Wszelkie rozliczenia prowadzone przez Operatora na rzecz Użytkownika są realizowane zgodnie z obowiązującym cennikiem Usług dostępnym na stronie Operatora w dziale Cennik->Dodatki
3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości cen w okresie świadczenia Usługi. W przypadku zmiany cen Operator ma obowiązek poinformować o tym fakcie Użytkownika na 30 dni przed wprowadzeniem zmian w cenniku Usług.
4. Operator ma obowiązek poinformować Użytkownika o zmianach w regulaminie świadczenia Usług na 14 dni przed terminem rozpoczęcia ich obowiązywania.
5. W przypadku naruszenia prawa przez Użytkownika, Operator zastrzega sobie prawo do udzielenia wszelkich informacji odpowiednim organom o niedozwolonych działaniach Użytkownika.
6. Składając zamówienie na Usługę Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Operatora na potrzeby realizacji zamówienia. Administratorem danych osobowych jest Operator.

  • Dane kontaktowe
  • Visual Technologies
  • ul.Czeska 11c/3
  • 73-110 Stargard, NIP:8541944053
  • E-mail : qshop(at)qshop.com.pl
  • Telefon : +48 60 213 72 06
Zapisz się do newslettera aby pozostać w kontakcie z naszą firmą i otrzymywać informacje odnośnie nowości na naszej platformie.
Gotowe