O Sklepie

Szczegółowe informacje o sklepie
Strona główna / O Sklepie

Regulamin -> Modyfikacje dodatkowe


Regulamin wykonywania i włączania modyfikacji dodatkowych oprogramowania sklepów internetowych sieci QSHOP - ważny od dnia 10 Listopada 2016 roku.

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady świadczenia usługi wykonywania modyfikacji dodatkowych przez firmę Visual Technologies i udostępniania modyfikacji użytkownikom oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego w wersji licencji dożywotniej modyfikowalnej.

§ 2 Definicje

Regulamin - niniejszy regulamin
Operator - Firma Visual Technologies z siedzibą pod adresem 73-110 Stargard Szczeciński ul. Czeska 11c/3 NIP : 8541944053 REGON:320104571
Strona www operatora - Strona internetowa prowadzona pod adresem http://qshop.com.pl
Sklep internetowy - Aplikacja WEB zwana potocznie programem komputerowym działająca na serwerze służąca do prowadzenia sprzedaży produktów w sieci Internet.
Użytkownik - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolności do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.
Usługa - usługa świadczona przez Operatora na rzecz Użytkownika na podstawie niniejszej umowy.
Wsparcie techniczne - usługa świadczona dla Użytkownika w zakresie korzystania ze Sklepu Internetowego, jego serwisowania oraz usuwania usterek i świadczenia usług napraw bieżących i serwisowych.
Klient sklepu - osoba dokonująca zamówień w Sklepie Internetowym Użytkownika korzystająca z Usługi Operatora.
Panel zarządzania - Strefa w której Użytkownik administruje zawartością Sklepu internetowego
Modyfikacja dodatkowa - Modyfikacja kodu źródłowego aplikacji (WEB, Pod systemy Windows, Pod system Android, Pod system iOS), grafiki, layoutu.
System obsługi zleceń - Strona internetowa prowadzona pod adresem http://zlecenia.qshop.com.pl

§ 3 Oświadczenie operatora
Operator oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do sklepu internetowego oraz do wszystkich jego komponentów, modułów, wtyczek, pluginów za wyjątkiem tych, które należą do ich właścicieli i pochodzą ze źródeł stanowiących zbiór darmowego programowania (OpenSource).
Warunkiem korzystania z oprogramowania przez użytkownika jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz umowy licencyjnej .

§ 4 Sposób zawarcia umowy
1. Użytkownik dokonuje zamówienia modyfikacji dodatkowej na podstawie niniejszego regulaminu oraz dołączonej licencji.
2. Zamówienie usługi wprowadzenia modyfikacji odbywa się poprzez stronę internetową operatora przez dział kontakt, lub poprzez adres email kontaktowy, lub telefonicznie.
3. Operator wpisuje zadań w System obsługi zleceń i daje do niego dostęp Użytkownikowi
4. Za prawidłowe wykonanie modyfikacji dodatkowej Użytkownikowi odpowiada Operator, który podczas pracy korzysta z Systemu obsługi zleceń.
5. Wykonanie modyfikacji dodatkowej oraz jej wgranie na system Użytkownika odbywa się przez Operatora zdalnie bez bezpośredniego udziału w zdarzeniu obydwu stron.

§ 5 Opłaty
1. Użytkownik ponosi opłaty z tytułu :
- Wykonania modyfikacji dodakowej w kwocie 50 zł netto za godzinę pracy programisty, lub grafika lub designera. Całkowta wysokość opłaty jest uzależniona od czasu potrzebnego na realizację zleconego zadania.
2. Obowiązek zapłaty za modyfikację dodatkową powstaje w momencie potwierdzenia przez klienta prawidłowości jej wykonania zgodnie z przekazanymi wytycznymi.
3. W przypadku braku potwierdzenia wykonania modyfikacji dodatkowej w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia modyfikacji do odbioru, Operator uznaje że Użytkownik nie wnosi zastrzeżeń dodatkowych i potwierdza tym samym wykonanie modyfikacji zgodnie z przekazanymi wytycznymi.
4. W przypadku gdy do wykonanej modyfikacji zajdzie konieczność wprowadzania poprawek na życzenie Użytkownika, będzie to przeprowadzone odpłatnie bez udziału Wsparcia Technicznego.
5. W przypadku braku zapłaty za fakturę VAT z tytułu wykonania modyfikacji dodakowych przez Użytkownika w terminie 7 dni i powyżej od terminu zapłaty, Operator ma prawo zablokować dostęp do panelu sterowania sklepem, powyżej 30 dni od terminu zapłaty - Operator ma prawo dokonać wyłączenia działania aplikacji WEB. Ponowne włączenie będzie możliwe po uregulowaniu wszelkich zaległości z Operatorem. Ponadto Użytkownik zostanie obciążony opłatą dodatkową z tytułu ponownego włączenia aplikacji WEB w wysokości określonej na stronie Operatora w dziale Cennik->Dodatki
6. Kwota do zapłaty oraz rejestr wszystkich modyfikacji dodatkowych dostępne są pod adresem http://zlecenia.qshop.com.pl

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu
2. Wszelkie rozliczenia prowadzone przez Operator na rzecz Użytkownika są realizowane zgodnie z obowiązującym cennikiem Usług dostępnym na stronie Operatora w dziale Cennik->Dodatki
3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości cen w okresie świadczenia Usługi. W przypadku zmiany cen Operator ma obowiązek poinformować o tym fakcie Użytkownika na 30 dni przed wprowadzeniem zmian w cenniku Usług.
4. Operator ma obowiązek poinformować Użytkownika o zmianach w regulaminie świadczenia Usług na 14 dni przed terminem rozpoczęcia ich obowiązywania.
5. W przypadku naruszenia prawa przez Użytkownika, Operator zastrzega sobie prawo do udzielenia wszelkich informacji odpowiednim organom o niedozwolonych działaniach Użytkownika.
6. Składając zamówienie na modyfikacje dodatkowe Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Operatora na potrzeby realizacji zamówienia. Administratorem danych osobowych jest Operator.

  • Dane kontaktowe
  • Visual Technologies
  • ul.Czeska 11c/3
  • 73-110 Stargard, NIP:8541944053
  • E-mail : qshop(at)qshop.com.pl
  • Telefon : +48 60 213 72 06
Zapisz się do newslettera aby pozostać w kontakcie z naszą firmą i otrzymywać informacje odnośnie nowości na naszej platformie.
Gotowe