O Sklepie

Szczegółowe informacje o sklepie
Strona główna / O Sklepie

Regulamin -> Licencja dożywotnia


Regulamin udostępnienia oprogramowania sklepów internetowych sieci QSHOP - licencja dożywotnia - dostępny od dnia 5 Listopada 2012.

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady świadczenia usług przez firmę Visual Technologies polegających na udostępnianiu użytkownikom oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego w wersji licencji dożywotniej.
Do regulaminu dołączana jest także licencja oraz umowa kupna sprzedaży licencji. Użytkownik decydując się na zakup licencji oświadcza, że będzie przestrzegał punkty niniejszego regulaminu, umowy kupna sprzedaży oraz umowy licencyjnej.

§ 2 Definicje

Regulamin - niniejszy regulamin
Operator - Firma Visual Technologies z siedzibą pod adresem 73-110 Stargard Szczeciński ul. Czeska 11c/3 NIP : 8541944053 REGON:320104571
Strona www operatora - Strona internetowa prowadzona pod adresem http://qshop.com.pl
Sklep internetowy - Aplikacja WEB zwana potocznie programem komputerowym działająca na serwerze służąca do prowadzenia sprzedaży produktów w sieci Internet.
Użytkownik - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolności do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.
Usługa - usługa świadczona przez Operatora na rzecz Użytkownika na podstawie niniejszej umowy.
Wsparcie techniczne - usługa świadczona dla Użytkownika w zakresie korzystania ze Sklepu Internetowego, jego serwisowania oraz usuwania usterek i świadczenia usług napraw bieżących i serwisowych.
Klient sklepu - osoba dokonująca zamówień w Sklepie Internetowym Użytkownika korzystająca z Usługi Operatora.
Domena - Adres internetowy wskazujący na Sklep Internetowy Użytkownika
Serwer wirtualny - komputer wpięty do sieci Internet na którego koncie wirtualnym zainstalowano Sklep internetowy.
Serwer dedykowany - komputer wpięty do sieci Internet na którego koncie zainstalowano Sklep internetowy.
Transfer - Suma danych wysłanych w ramach świadczenia Usługi konta serwera wirtualnego lub serwera dedykowanego mierzona w jednostkach GB (GigaBajty)
Limit transferu - Określony limit transferu którego wysokość jest określona w zależności od wybranej licencji
Panel zarządzania - Strefa w której Użytkownik administruje zawartością Sklepu internetowego

§ 3 Oświadczenie operatora
Operator oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do sklepu internetowego oraz do wszystkich jego komponentów, modułów, wtyczek, pluginów za wyjątkiem tych, które należą do ich właścicieli i pochodzą ze źródeł stanowiących zbiór darmowego programowania (OpenSource).
Warunkiem korzystania z oprogramowania przez użytkownika jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz umowy licencyjnej .

§ 4 Sposób zawarcia umowy
1. Użytkownik dokonuje zakupu usługi na podstawie niniejszego regulaminu oraz dołączonej licencji i umowy kupna sprzedaży.
2. Zakup usługi odbywa się poprzez stronę internetową operatora w dziale zamów oprogramowanie.
3. Za prawidłowe uruchomienie usługi użytkownikowi odpowiada operator.
4. Uruchomienie zakupionej usługi przez operatora odbywa się zdalnie bez bezpośredniego udziału w zdarzeniu obydwu stron.
5. Warunkiem uruchomienia usługi jest nadesłanie podpisanej umowy kupna sprzedaży którą to użytkownik otrzymuje od operatora drogą elektroniczną w postaci plików PDF.
6. Operator może odmówić uruchomienia usługi kiedy użytkownik podał nieprawidłowe dane przy zamawianiu usługi.
7. Warunki na jakich odbywa się sprzedaż licencji określone są w umowie kupna sprzedaży.

§ 5 Opłaty
1. Użytkownik ponosi opłaty z tytułu :
- Zakupu licencji (jednorazowa opłata)
- Uruchomienia serwera wirtualnego lub serwera dedykowanego zgodnie z cennikiem tylko w przypadku zamówienia dodatkowego wybranej Usługi
- Zakupu lub przedłużenia okresu ważności domeny internetowej zgodnie z cennikiem w przypadku zamówienia domeny internetowej u Operatora
- Przekroczenia Limitu transferu przyznanego w ramach zakupionej Usługi w przypadku jej uruchomienia na serwerze Operatora. W takim przypadku Operator wystawia fakturę VAT na zakup dodatkowego pakietu transferu zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie Operatora.
- Zakupu usługi wsparcia technicznego (wsparcie techniczne + opłata z tytułu aktualizacji programów dodatkowych)
2. Obowiązek zapłaty za uruchomioną usługę powstaje w momencie instalacji usługi lub w momencie wywołania skutków do powstania dodatkowej opłaty (np.: przekroczenie transferu)
3. Usługi dodatkowe świadczone w ramach uruchamianych dodatkowych modułów są odpłatne zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie operatora w dziale Cennik - Dodatki.
4. W przypadku odstąpienia od umowy poniesione opłaty na zakup Usług do momentu odstąpienia od umowy nie będą zwracane.
5. W przypadku braku zapłaty za fakturę VAT z tytułu zakupu licencji przez Użytkownika powyżej 7 dni od terminu zapłaty, Operator ma prawo zablokować dostęp do panelu sterowania sklepem, powyżej 30 dni od terminu zapłaty - Operator ma prawo dokonać wyłączenia działania aplikacji WEB. Ponowne włączenie będzie możliwe po uregulowaniu wszelkich zaległości z Operatorem. Ponadto Użytkownik zostanie obciążony opłatą dodatkową z tytułu ponownego włączenia aplikacji WEB w wysokości określonej na stronie Operatora w dziale Cennik->Dodatki

§ 6 Uruchomienie sklepu internetowego
1. Sklep internetowy uruchamiany jest przez Operatora na wybranym serwerze zgodnie ze złożonym przez Użytkownika zamówieniem na Usługi.
2. Uruchomienie sklepu internetowego na serwerze wirtualnym lub dedykowanym nie należącym do Operatora, jest możliwe i następuje po dostarczeniu danych dostępowych przez Użytkownika do Operatora drogą elektroniczną. Brak dostarczenia danych dostępowych dla Operatora przedłuża okres uruchomienia Sklepu internetowego a co za tym idzie Operator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu powstałych opóźnień. Serwer wirtualny lub dedykowany musi spełniać określone warunki i posiadać aktywne usługi aby zainstalowany na nim Sklep internetowy działał w sposób prawidłowy taki jak na serwerze Operatora. Operator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu braku działania sklepu internetowego w przypadku braku uruchomienia odpowiednich usług na serwerze do którego dane dostępowe dostarczył Użytkownik.
3. Potwierdzenie uruchomienia sklepu internetowego jest wysyłane na adres email zamawiającego Usługę.

§ 7 Wykonanie szaty graficznej
1. Szata graficzna wykonywana jest zgodnie ze złożonym zamówieniem oraz zgodnie z nadesłanymi wskazówkami Użytkownika (co do wyglądu, zastosowanych kolorów lub wzorów) i zgodnie z zapisami w umowie kupna sprzedaży licencji.
2. Operator wykona i podłączy szatę graficzną do sklepu internetowego zgodnie z zapisami z umowie kupna sprzedaży.
3. W ramach wykonania szaty graficznej Użytkownik może zlecić dodatkowe modyfikacje Topu strony, stopki, list towarowych oraz kart towarowych w odniesieniu do wybranego rodzaju zakupionego pakietu graficznego.
4. Operator oświadcza, że Użytkownik musi posiadać pełne prawa autorskie co do dostarczonych materiałów na potrzeby wykonania szaty graficznej i wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń firm trzecich z powodu użycia dostarczonych wzorów, logotypów oraz innych znaków graficznych.

§ 8 Uzupełnianie danymi uruchomionego sklepu
1. Użytkownik we własnym zakresie uzupełnia dane w sklepie internetowym korzystając z panelu zarządzania sklepem.
2. Adres panelu zarządzania sklepem użytkownik otrzymuje w emailu potwierdzającym uruchomienie sklepu internetowego.
3. Użytkownik jest odpowiedzialny za określanie hasła do panelu sterowania sklepem oraz za bezpieczne jego przechowywanie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nie dopilnowania zasad bezpiecznego ustalania oraz przechowywania hasła przez Użytkownika.

§ 9 Wsparcie techniczne

1. Operator będzie świadczyć usługę wsparcia technicznego dotyczącego kontroli, usuwania usterek, napraw bieżących i serwisowych w odniesieniu do całego oprogramowania dostarczonego Użytkownikowi w ramach zawartej umowy kupna sprzedaży.
2. Jeżeli sklep internetowy jest uruchamiany na innym serwerze Usługa wsparcia technicznego może być realizowana wtedy i tylko wtedy kiedy Operator będzie posiadać aktualne dane dostępowe do serwerów. W razie zmiany danych dostępowych do serwera wirtualnego lub serwera dedykowanego, Operator w przypadku wystąpienia usterki zażąda udostępnienia aktualnych danych dostępowych do serwera.
3. Umowa wsparcia technicznego świadczona jest na wyznaczony okres począwszy od dnia instalacji sklepu internetowego. W przypadku zakończenia abonamentu na bezpłatne wsparcie techniczne Użytkownik może dokonać przedłużenia umowy wsparcia technicznego na kolejny okres zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie Operatora w dziale Cennik - dodatki.
4. Użytkownik ma prawo zażądać od Operatora podpisania osobnej umowy serwisowej na wyznaczony okres czasu. Operator przedstawi stosowny wzór.
5. Zgłaszanie błędów odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny w panelu zarządzania sklepem. Kiedy panel zarządzania nie będzie dostępny z powodu awarii serwera lub innego przypadku losowego, zgłoszenia należy dokonać pisząc na adres email [email protected]
6. W przypadku braku zapłaty za fakturę VAT przez Użytkownika powyżej 7 dni od terminu zapłaty z tytułu zakupu usługi wsparcia technicznego, Operator ma prawo zablokować dostęp do panelu sterowania sklepem. Powyżej 30 dni od terminu zapłaty - Operator ma prawo dokonać wyłączenia działania aplikacji WEB. Ponowne włączenie będzie możliwe po uregulowaniu wszelkich zaległości z Operatorem. Ponadto Użytkownik zostanie obciążony opłatą dodatkową z tytułu ponownego włączenia aplikacji WEB w wysokości określonej na stronie Operatora w dziale Cennik->Dodatki

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu
2. Wszelkie rozliczenia prowadzone przez Operator na rzecz Użytkownika są realizowane zgodnie z obowiązującym cennikiem Usług dostępnym na stronie Operatora w dziale Cennik->Dodatki
3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości cen w okresie świadczenia Usługi. W przypadku zmiany cen Operator ma obowiązek poinformować o tym fakcie Użytkownika na 30 dni przed wprowadzeniem zmian w cenniku Usług.
4. Operator ma obowiązek poinformować Użytkownika o zmianach w regulaminie świadczenia Usług na 14 dni przed terminem rozpoczęcia ich obowiązywania.
5. W przypadku naruszenia prawa przez Użytkownika, Operator zastrzega sobie prawo do udzielenia wszelkich informacji odpowiednim organom o niedozwolonych działaniach Użytkownika.
6. Składając zamówienie na oprogramowanie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Operatora na potrzeby realizacji zamówienia. Administratorem danych osobowych jest Operator.

  • Dane kontaktowe
  • Visual Technologies
  • ul.Czeska 11c/3
  • 73-110 Stargard, NIP:8541944053
  • E-mail : qshop(at)qshop.com.pl
  • Telefon : +48 60 213 72 06
Zapisz się do newslettera aby pozostać w kontakcie z naszą firmą i otrzymywać informacje odnośnie nowości na naszej platformie.
Gotowe