UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA FIRMY VISUAL TECHNOLOGIES

WAŻNE - PRZECZYTAĆ BARDZO DOKŁADNIE - Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania firmy Visual Technologies (zwana dalej Umową Licencyjną) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną (Licencjobiorcą) a firmą Visual Technologies. Przedmiotem Umowy Licencyjnej jest towarzyszące jej oprogramowanie firmy Visual Technologies, łącznie ze związanymi z nim dokumentacjami w postaci elektronicznej. Oprogramowanie obejmuje także aktualizacje oraz poprawki do oprogramowania sieciowego, które to firma Visual Technologies może dostarczyć Licencjobiorcy jeżeli tym elementom nie towarzyszą odrębne umowy licencyjne ani inne prawa do jego użytkowania. Poprzez instalowanie, kopiowanie, pobranie ze strony internetowej http://qshop.com.pl, uzyskanie dostępu lub inne użycie Oprogramowania, Licencjobiorca zgadza się przestrzegać postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej. Jeśli licencjobiorca nie zgadza się przestrzegać postanowień niniejszej umowy, nie ma on żadnego prawa do jego instalowania, uzyskiwania do niego dostępu ani tym bardziej jego używania. W przypadku instalacji oprogramowania firmy Visual Technologies niniejsza Umowa Licencyjna jest prezentowana w sposób jasny i zrozumiały za każdym razem podczas jego instalacji, bez względu na to czy oprogramowanie jest użytkowane na komputerze stacjonarnym, przenośnym, serwerze wirtualnym, serwerze dedykowanym lub innym rodzajem maszyny obliczeniowej zwanej komputerem.

I. LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE
Oprogramowanie firmy Visual Technologies w myśl ustawy o ochronie praw autorskich jest chronione ustawodawstwem i umowami o ochronie własności intelektualnej. Oprogramowanie dostarczane z niniejszą Umową Licencyjną jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Zakupując Licencję na oprogramowanie nie kupujesz oprogramowania lecz prawo do jego użytkowania zgodnie ze wszelkimi zapisami w niniejszej Umowie Licencyjnej

Prawa Licencjobiorcy licencji DEMO (demonstracyjnej):
1) Instalowanie i używanie Oprogramowania na maszynach cyfrowych
Licencjobiorca może zainstalować i używać jednej kopii Oprogramowania na jednym komputerze, urządzeniu, stacji roboczej, terminalu lub innym elektronicznym urządzeniu cyfrowym z wyłączeniem serwerów sieciowych pracujących pod kontrolą systemów LINUX. Licencjobiorca zgadza się używać Oprogramowania przez okres trwania wersji testowej i po jej upływie ma obowiązek usunąć Oprogramowanie z maszyny cyfrowej na której zostało zainstalowane.
2) Instalowanie i używanie Oprogramowania na serwerach pracujących pod kontrolą systemów LINUX
Licencjobiorca może zainstalować i używać jednej kopii Oprogramowania na jednym serwerze systemu LINUX. Licencjobiorca nie może sporządzać drugiej kopii Oprogramowania ani jej instalować na innych urządzeniach stacjonarnych lub przenośnych. Licencjobiorca może zezwalać osobom trzecim w ramach prowadzenia swojej działalności gospodarczej na uzyskiwanie dostępu i używanie Oprogramowania z innych Urządzeń sieciowych za pośrednictwem sieci INTERNET lub INTRANET. Licencja zezwala na to aby osoby trzecie które uzyskały dostęp do Oprogramowania mogły używać jednocześnie Oprogramowania na różnych Urządzeniach które mają do niego dostęp. Licencjobiorca nie ma wpływu na to że upływie czasu testowania Oprogramowania zostanie ono automatycznie usunięte z serwera LINUX. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego usunięcia Oprogramowania bez podania przyczyny nawet w przypadku kiedy Oprogramowanie będzie zawierać informacje które zostały wprowadzone przez Licencjobiorce i zostaną przez niego określone jako poufne, cenne bądź zawierające inne dane o znaczeniu strategicznym. Licencjodawca zastrzega sobie wyłączenie odpowiedzialności za straty jakie powstaną przez użytkowanie oprogramowania w wersji demonstracyjnej. Licencjodawca przyznaje Licencjobiorcy licencję na użytkowanie Oprogramowania na okres 14 dni jednocześnie umieszcza napis mówiący o wersji demonstracyjnej. Napis umieszczany jest w celach informacyjnych. Licencjodawca nie świadczy pomocy technicznej Licencjobiorcy przez okres trwania wersji testowej (demonstracyjnej) ani po jej upływie i całkowitym wygaśnięciu.
3) Licencjobiorca nie posiada żadnych praw do zlecania, żądania lub nakazywania jakiejkolwiek modyfikacji kodu źródłowego Oprogramowania.

Prawa Licencjobiorcy licencji DOŻYWOTNIEJ NIEMODYFIKOWALNEJ:
1) Instalowanie i używanie Oprogramowania na maszynach cyfrowych
Licencjobiorca może zainstalować i używać jednej kopii Oprogramowania na jednym komputerze, urządzeniu, stacji roboczej, terminalu lub innym elektronicznym urządzeniu cyfrowym z wyłączeniem serwerów sieciowych pracujących pod kontrolą systemów LINUX. Licencjobiorca może sporządzić drugą kopię Oprogramowania i zainstalować ją na Urządzeniu przenośnym do wyłącznego użytku przez osobę będącą głównym użytkownikiem pierwszej kopii Oprogramowania pod warunkiem że obie kopie nie będą używane wspólnie.
2) Instalowanie i używanie Oprogramowania na serwerach pracujących pod kontrolą systemów LINUX
Licencjobiorca może zainstalować i używać jednej kopii Oprogramowania na jednym serwerze systemu LINUX w ramach jednego konta użytkownika i pod jedną domeną internetową. Licencjobiorca nie może sporządzać drugiej kopii Oprogramowania ani jej instalować na innych serwerach, terminalach innych urządzeniach stacjonarnych lub przenośnych. Licencjobiorca może zezwalać osobom trzecim w ramach prowadzenia swojej działalności gospodarczej na uzyskiwanie dostępu i używanie Oprogramowania z innych Urządzeń sieciowych za pośrednictwem sieci INTERNET lub INTRANET. Licencja zezwala na to aby osoby trzecie które uzyskały dostęp do Oprogramowania mogły używać jednocześnie Oprogramowania na różnych Urządzeniach które mają do niego dostęp. Licencjodawca zezwala Licencjobiorcy na przekierowywanie innych domen internetowych lub subdomen na konto na serwerze LINUX gdzie znajduje się Licencjonowane Oprogramowanie.
3) Licencjobiorca nie posiada żadnych praw do zlecania, żądania lub nakazywania jakiejkolwiek modyfikacji kodu źródłowego Oprogramowania.

Prawa Licencjobiorcy licencji CZASOWEJ ROCZNEJ - Subskrypcyjnej:
1) Instalowanie i używanie Oprogramowania na maszynach cyfrowych
Licencjobiorca może zainstalować i używać jednej kopii Oprogramowania na jednym komputerze, urządzeniu, stacji roboczej, terminalu lub innym elektronicznym urządzeniu cyfrowym z wyłączeniem serwerów sieciowych pracujących pod kontrolą systemów LINUX przez okres 1 roku (365 dni) czyli w okresie obowiązywania subskrypcji. Początkowy okres subskrypcji rozpoczyna się w dniu pierwszego uaktywnienia przez Licencjobiorcę posiadanej kopii Oprogramowania. Licencjobiorca może sporządzić drugą kopię Oprogramowania i zainstalować ją na Urządzeniu przenośnym do wyłącznego użytku przez osobę będącą głównym użytkownikiem pierwszej kopii Oprogramowania pod warunkiem że obie kopie nie będą używane wspólnie.
2) Instalowanie i używanie Oprogramowania na serwerach pracujących pod kontrolą systemów LINUX
Licencjobiorca może zainstalować i używać jednej kopii Oprogramowania na jednym serwerze systemu LINUX w ramach jednego konta użytkownika i pod jedną domeną internetową przez okres 1 roku (365dni) w okresie obowiązywania subskrypcji. Początkowy okres subskrypcji rozpoczyna się w dniu pierwszego uaktywnienia przez Licencjobiorcę posiadanej kopii Oprogramowania. Licencjobiorca nie może sporządzać drugiej kopii Oprogramowania ani jej instalować na innych serwerach, terminalach innych urządzeniach stacjonarnych lub przenośnych. Licencjobiorca może zezwalać osobom trzecim w ramach prowadzenia swojej działalności gospodarczej na uzyskiwanie dostępu i używanie Oprogramowania z innych Urządzeń sieciowych za pośrednictwem sieci INTERNET lub INTRANET. Licencja zezwala na to aby osoby trzecie które uzyskały dostęp do Oprogramowania mogły używać jednocześnie Oprogramowania na różnych Urządzeniach które mają do niego dostęp. Licencjodawca zezwala Licencjobiorcy na przekierowywanie innych domen internetowych lub subdomen na konto na serwerze LINUX gdzie znajduje się Licencjonowane Oprogramowanie. Licencjobiorca nie może używać Produktu Subskrypcyjnego po wygaśnięciu subskrypcji, o ile jej nie odnowi lub nie przedłuży. Odnowienie lub przedłużenie subskrypcji upoważnia Licencjobiorcę do dalszego używania Oprogramowania subskrypcyjnego przez określony okres czasu po dniu, w którym w przeciwnym przypadku poprzednia subskrypcja by wygasła.
3) Licencjobiorca nie posiada żadnych praw do zlecania, żądania lub nakazywania jakiejkolwiek modyfikacji kodu źródłowego Oprogramowania.

Prawa Licencjobiorcy licencji CZASOWEJ DWULETNIEJ - Subskrypcyjnej:
1) Instalowanie i używanie Oprogramowania na maszynach cyfrowych
Licencjobiorca może zainstalować i używać jednej kopii Oprogramowania na jednym komputerze, urządzeniu, stacji roboczej, terminalu lub innym elektronicznym urządzeniu cyfrowym z wyłączeniem serwerów sieciowych pracujących pod kontrolą systemów LINUX przez okres 2 lat (730 dni) czyli w okresie obowiązywania subskrypcji. Początkowy okres subskrypcji rozpoczyna się w dniu pierwszego uaktywnienia przez Licencjobiorcę posiadanej kopii Oprogramowania. Licencjobiorca może sporządzić drugą kopię Oprogramowania i zainstalować ją na Urządzeniu przenośnym do wyłącznego użytku przez osobę będącą głównym użytkownikiem pierwszej kopii Oprogramowania pod warunkiem że obie kopie nie będą używane wspólnie.
2) Instalowanie i używanie Oprogramowania na serwerach pracujących pod kontrolą systemów LINUX
Licencjobiorca może zainstalować i używać jednej kopii Oprogramowania na jednym serwerze systemu LINUX w ramach jednego konta użytkownika i pod jedną domeną internetową przez okres 2 lat (730 dni) w okresie obowiązywania subskrypcji. Początkowy okres subskrypcji rozpoczyna się w dniu pierwszego uaktywnienia przez Licencjobiorcę posiadanej kopii Oprogramowania. Licencjobiorca nie może sporządzać drugiej kopii Oprogramowania ani jej instalować na innych serwerach, terminalach innych urządzeniach stacjonarnych lub przenośnych. Licencjobiorca może zezwalać osobom trzecim w ramach prowadzenia swojej działalności gospodarczej na uzyskiwanie dostępu i używanie Oprogramowania z innych Urządzeń sieciowych za pośrednictwem sieci INTERNET lub INTRANET. Licencja zezwala na to aby osoby trzecie które uzyskały dostęp do Oprogramowania mogły używać jednocześnie Oprogramowania na różnych Urządzeniach które mają do niego dostęp. Licencjodawca zezwala Licencjobiorcy na przekierowywanie innych domen internetowych lub subdomen na konto na serwerze LINUX gdzie znajduje się Licencjonowane Oprogramowanie. Odnowienie lub przedłużenie subskrypcji upoważnia Licencjobiorcę do dalszego używania Oprogramowania subskrypcyjnego przez określony okres czasu po dniu, w którym w przeciwnym przypadku poprzednia subskrypcja by wygasła.
3) Licencjobiorca nie posiada żadnych praw do zlecania, żądania lub nakazywania jakiejkolwiek modyfikacji kodu źródłowego Oprogramowania.

Prawa Licencjobiorcy licencji DOŻYWOTNIEJ MODYFIKOWALNEJ:
1) Instalowanie i używanie Oprogramowania na maszynach cyfrowych
Licencjobiorca może zainstalować i używać jednej kopii Oprogramowania na jednym komputerze, urządzeniu, stacji roboczej, terminalu lub innym elektronicznym urządzeniu cyfrowym z wyłączeniem serwerów sieciowych pracujących pod kontrolą systemów LINUX. Licencjobiorca może sporządzić drugą kopię Oprogramowania i zainstalować ją na Urządzeniu przenośnym do wyłącznego użytku przez osobę będącą głównym użytkownikiem pierwszej kopii Oprogramowania pod warunkiem że obie kopie nie będą używane wspólnie.
2) Instalowanie i używanie Oprogramowania na serwerach pracujących pod kontrolą systemów LINUX
Licencjobiorca może zainstalować i używać jednej kopii Oprogramowania na jednym serwerze systemu LINUX w ramach jednego konta użytkownika i pod jedną domeną internetową. Licencjobiorca nie może sporządzać drugiej kopii Oprogramowania ani jej instalować na innych serwerach, terminalach innych urządzeniach stacjonarnych lub przenośnych. Licencjobiorca może zezwalać osobom trzecim w ramach prowadzenia swojej działalności gospodarczej na uzyskiwanie dostępu i używanie Oprogramowania z innych Urządzeń sieciowych za pośrednictwem sieci INTERNET lub INTRANET. Licencja zezwala na to aby osoby trzecie które uzyskały dostęp do Oprogramowania mogły używać jednocześnie Oprogramowania na różnych Urządzeniach które mają do niego dostęp. Licencjodawca zezwala Licencjobiorcy na przekierowywanie innych domen internetowych lub subdomen na konto na serwerze LINUX gdzie znajduje się Licencjonowane Oprogramowanie.
3) Licencjobiorca posiada prawa do zlecania odpłatnych modyfikacji kodu źródłowego Oprogramowania. Zlecanie modyfikacji odbywa się poprzez panel sterowania Oprogramowaniem i jest przeprowadzane według instrukcji opisanych w dziale Zlecenie Modyfikacji. Licencjodawca nie ma obowiązku odnotowywania zgłoszeń zmian kodu źródłowego Oprogramowania napływających z innych kanałów komunikacji z Licencjobiorcą niż panel sterowania Oprogramowaniem. Modyfikacje wykonane przez Licencjodawce dla Licencjobiorcy stają się pod względem formalnym własnością intelektualną Licencjodawcy i Licencjobiorca oświadcza że nie będzie rościł żadnych praw majątkowych do wykonanych modyfikacji, części modyfikacji bądź do myśli technicznych które te modyfikacje mogą zawierać.

II. OPIS PRAW I OGRANICZEŃ

1) Zabezpiecznie przed kradzieżą
Oprogramowanie zawiera zabezpieczenie przed kradzieżą oraz przed nieautoryzowanym uruchomieniem. Omijanie technologii zabezpieczenia jest nielegalne.
2) Oprogramowanie nie do odsprzedaży
Jeśli Oprogramowanie jest oznaczone jako demo(demonstracyjne) to używanie Oprogramowania przez Licencjobiorcę jest ograniczone do demonstracji, testowania lub oceny. Licencjobiorca nie może Oprogramowania odsprzedawać ani w inny sposób przekazywać w rozliczeniu innym podmiotom fizycznym bądź firmom.
3) Dekompilacja i Dezasemblacja
Dekompilacja i dezasemblacja Oprogramowania jest całkowicie zabroniona, z wyjątkiem sytuacji, gdy niezależnie od niniejszego ograniczenia działania takie są wyraźnie dozwolone przez prawo właściwe i tylko w zakresie takiego zezwolenia. Bez wyraźnego zezwolenia działanie takie jest nielegalne.
4) Zakaz odłączania części składowych.
Oprogramowanie jest licencjonowane jako jeden produkt. Części składowe Oprogramowania nie mogą być rozdzielane do używania. Rozdzielanie jest nielegalne.
5) Znaki towarowe.
Na mocy Umowy Licencyjnej nie udziela się Licencjobiorcy żadnych praw w związku z jakimikolwiek znakami towarowymi lub usługowymi należącymi do firmy Visual Technologies.
6) Zakaz wynajmowania, wydzierżawiania i komercyjnego udostępniania. Licencjobiorca nie może Oprogramowania wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać ani świadczyć za jego pomocą usług komercyjnego udostępniania na rzecz podmiotów gospodarczych lub osób trzecich. Działanie takie jest nielegalne.
7) Cesja praw do oprogramowania.
Z wyjątkiem postanowień niniejszego ustępu, pierwszy licencjonowany użytkownik Oprogramowania może tylko jeden jedyny raz przekazać na stałe wszystkie swoje prawa wynikające z niniejszej Umowy Licencyjnej wraz z Oprogramowaniem tylko bezpośrednio innemu użytkownikowi. Oprogramowanie musi być przekazane w całości ze wszystkimi instrukcjami, kluczami, kodami. Oprogramowanie nie może być przekazane wysyłkowo ani w inny pośredni sposób który by umożliwiał dostęp do oprogramowania osób trzecich. Osoba nabywająca prawa do Oprogramowania musi zgodzić się na przestrzeganie postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej. Licencje subskrypcyjne nie podlegają w żaden sposób prawu cesji.
8) Rozwiązanie Umowy Licencyjnej.
Niezależnie od jakichkolwiek innych uprawnień, firma Visual Technologies może rozwiązać niniejszą Umowę Licencyjną, jeśli Licencjobiorca łamie jej postanowienia w sposób świadomy bądź nieświadomy. Jeżeli Licencjodawca stwierdzi naruszenie Umowy Licencyjnej Licencjobiorca ma obowiązek zniszczyć wszystkie kopie Oprogramowania i wszystkie jego składniki na własny koszt. Licencjobiorca nie może odstąpić od Umowy Licencyjnej w inny sposób niż na piśmie

III. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prawo własności oraz prawa własności intelektualnej dotyczące Oprogramowania (łącznie ze wszystkimi tekstami, obrazami, animacjami, klipami filmowymi, folderami reklamowymi) oraz do wszelkich kopii Oprogramowania, stanowią własność firmy Visual Technologies lub firm współpracowników (dystrybutorów). Wszystkie prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do treści, które nie są zawarte w Oprogramowaniu, ale do których Oprogramowanie zapewnia dostęp, należą do właścicieli tych treści i mogą być chronione stosownym prawem autorskim oraz innym ustawodawstwem i umowami. Niniejsza Umowa Licencyjna nie daje Licencjobiorcy żadnych praw do użytkowania takich treści. Licencjodawca nie bierze odpowiedzialności za działanie Licencjobiorcy takie jak:posługiwanie się własnością intelektualną firm trzecich w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

IV. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI.
Ograniczona gwarancja opisana poniżej jest jedyną gwarancją udzieloną Licencjobiorcy i zastępuje każdą inną gwarancję udzieloną w dokumentacji jeżeli taka została sporządzona. Firma Visual Technologies dostarcza Oprogramowanie i Pomoc Techniczną (jeśli taka istnieje w pełnym zakresie) w stanie takim w jakim się one znajdują (TAK JAK JEST) wraz ze wszystkimi wadami, a co za tym idzie firma Visual Technologies WYŁĄCZA swoją odpowiedzialność z tytułu jakiejkolwiek rękojmi, wyraźnej, wynikającej z okoliczności lub rękojmi ustawowej, w odniesieniu do oprogramowania oraz świadczenia pomocy technicznej lub jej braku, między innymi w zakresie wartości handlowej, przydatności do określonego celu, przydatności nie mającej celu, dokładności lub kompletności odpowiedzi wsparcia technicznego, wyników, braku staranności, stosownego dozoru lub fachowości. Firma Visual Technologies w odniesieniu do Oprogramowania wyłącza także swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w zakresie praw własności, niezakłóconego używania, niezakłóconego posiadania, zgodności z opisem i nienaruszalności praw osób trzecich w całym zakresie dopuszczalnych określonych przez przepisy prawa.

V. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BRAK OSIĄGNIĘTYCH KORZYŚCI MAJĄTKOWYCH.
Firma Visual Technologies WYŁĄCZA swoją odpowiedzialność z tyułu braku osiągnięcia korzyści majątkowych na skutek używania bądź nie używania Oprogramowania. WYŁĄCZA także swoją odpowiedzialność za straty które powstaną w wyniku opóźnienia w uruchomieniu Oprogramowania wynikające z dowolnych czynników o ile osobna umowa nie wnosi inaczej.

VI. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY.
W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo Polskie, Firma Visual Technologies ani jej dystrybutorzy nie będą w żadnym wypadku odpowiedzialni za jakiekolwiek powstałe szkody związane z działalnością, przerwy w prowadzeniu działalności, uszkodzenia ciała, naruszenie prywatności, niedopełnienie obowiązków, zarówno w dobrej wierze, jak i przy uzasadnionych staraniach, brak staranności oraz szkody finansowe i inne wynikłe lub w jakikolwiek sposób związane z używaniem lub niemożnością używania oprogramowania, świadczeniem pomocy technicznej lub jej brakiem, w ramach lub w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej Umowy Licencyjnej, nawet w przypadku winy, popełnienia czynu niedozwolonego (łącznie z zaniedbaniem), naruszenia umowy, rękojmi, lub dopuszczenia się innych naruszeń ze strony firmy Visual Technologies lub któregokolwiek z jej dystrybutorów, a nawet wtedy, gdy firma Visual Technologies lub którykolwiek z jej dystrybutorów zostali powiadomieni o możliwości powstania takich szkód.

Niniejsza Umowa Licencyjna nie wymaga osobnej Umowy Kupna sprzedaży oprogramowania lecz gdy taka jest dostarczona razem z niniejszą umową WNOSI dodatkowe ustalenia.
Visual Technologies 2005 - 2019